top of page

Ce este SSM?

Securitatea și sănătatea în muncă (SSM) reprezintă un domeniu multidisciplinar esențial pentru asigurarea securității, sănătății și bunăstării în mediul de muncă.


În cadrul acestui domeniu, activitățile instituționalizate au drept scop garantarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, protejând viața, integritatea fizică și psihică a lucrătorilor și a celorlalte persoane implicate în procesul de muncă.


Procedurile și standardele de securitate în muncă definesc un sistem unitar de măsuri și reguli aplicabile tuturor participanților la procesul de muncă, contribuind la un mediu de muncă sigur și sănătos.


echipament de protectie SSM
echipament de protectie SSM


Care sunt activitățile specifice SSM?


 1. Verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;

 2. Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

 3. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;

 4. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;

 5. Asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107, şi asigurarea ca toţi lucrătorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;

 6. Evidența zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107;

 7. Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de munca;  

 8. Evidența meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifica, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

 9. Evidența posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;

 10. Evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;

 11. Monitorizarea funcționării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de munca. Această activitate este realizată de serviciul Intern în colaborare cu serviciul SSM extern;

 12. Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum şi a sistemelor de siguranta. Această activitate este realizată de serviciul Intern în colaborare cu serviciul SSM extern;

 13. Informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de munca şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;

 14. Întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot şi santiere temporare şi mobile;

 15. Evidenta echipamentelor de muncă, urmărirea ca verificările periodice și testările periodice ale echipamentelor de munca, dacă este cazul, să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca; Această activitate este realizată de serviciul Intern în colaborare cu serviciul SSM extern;

 16. Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca;

 17. Urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006. Această activitate este realizată de serviciul Intern în colaborare cu serviciul SSM extern;

 18. Întocmirea evidentelor conform competentelor prevăzute la art. 108-177. Această activitate este realizată de serviciul Intern în colaborare cu serviciul SSM extern;

 19. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege. Această activitate este realizată de serviciul Intern în colaborare cu serviciul SSM extern;

 20. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor. Această activitate este realizată de serviciul Intern SSM;

 21. Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;

 22. Colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori isi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de munca;

 23. Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;

 24. Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca. Această activitate este realizată de serviciul Intern în colaborare cu serviciul SSM extern;

 25. Propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în munca la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini. Această activitate este realizată de serviciul Intern în colaborare cu serviciul SSM extern;

 26. Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.Această activitate este realizată de serviciul Intern în colaborare cu serviciul SSM extern;

 27. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul PSI conform l 307/2006 şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor şi instruirilor primite;

 28. Elaborarea programului de instruire şi testare la nivelul societăţii în domeniul PSI;    

 29. Evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific din unitate;

 30. Informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de munca şi propunerea de măsuri de prevenire a incendiilor;

 31. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare pentru evacuarea in caz de urgenta si semnalizarea pericolelor de incendiu;

 32. Evidenta meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifica, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

 33. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii SSM, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor. Această activitate este realizată de serviciul Intern în colaborare cu serviciul SSM extern;

 34. Urmărirea actualizării planului de prevenire si protectie ; Această activitate este realizată de serviciul Intern în colaborare cu serviciul SSM extern;

 35. Cercetarea evenimentelor de SSM (intocmirea dosarului de cercetare a accidentului de munca). Această activitate atrage costuri suplimentare.

 36. Instruirea la angajare sau la initierea fisei individuale de instruire se taxeaza separat pentru fiecare angajat. Această activitate atrage costuri suplimentare.Kommentare


CONTACT

Vă stăm la dispoziție pentru întrebări și oferte!

SC BECO PROD SRL

Pașcani, jud. Iași

ADRESĂ

+40 724 041 498

TELEFON

bottom of page